Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy na prodej knih Kuchyně a stolničení na šlechtických sídlech (dále jen „Kupní smlouva“), uzavřené mezi kupujícím (dále jen „Kupující“) a firmou Knihárna s.r.o., IČ: 07522541, se sídlem Švihovská 10, 301 00 Plzeň  (dále jen „Prodávající“), v počtu dle výběru Kupujícího, prostřednictvím těchto internetových stránek (dále jen „ Stránky Prodávající“).

Kupní cena a způsob úhrady kupní ceny

Prodávající upozorňuje a Kupující bere na vědomí, že Kupní cena knih uvedená na Stránkách Prodávající (dále jen „Kupní cena“) nezahrnuje cenu za dopravu knih Kupujícímu (dále jen „Cena za dopravu“). Cena za dopravu knih bude Prodávající Kupujícímu účtována zvlášť podle ceníku za dopravu zboží uvedeného na Stránkách Prodávající. Odesláním objednávky Prodávající Kupující vyjadřuje svůj souhlas s výší Kupní ceny a Ceny za dopravu.

Kupující zaplatí Prodávající Kupní cenu jím objednaných knih a Cenu za dopravu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávající, uvedený u objednávky na Stránkách Prodávající v části Objednat, označený jako „Bankovní účet Prodávající“. Zaplacením Kupní ceny a Ceny za dopravu se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí připsání obou těchto částek na Bankovní účet Prodávající. Vyúčtování Kupní ceny a Ceny za odešle Prodávající Kupujícímu spolu s knihami.

Uzavření kupní smlouvy

Úplným vyplněním objednávky na Stránkách Prodávající v části Objednat, vyjádřením souhlasu Kupujícího s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zaplacením Kupní ceny a Ceny za dopravu a odesláním objednávky Prodávající pomocí tlačítka Odeslat, umístěného pod objednávkou, akceptuje Kupující nabídku Prodávající na uzavření Kupní smlouvy a tím je Kupní smlouva mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje Kupujícímu jím objednané zboží dodat ve lhůtě stanovené níže.

Odeslání Knihy Kupujícímu

Prodávající odešle Kupujícímu objednané knihy zásilkou prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém došlo k zaplacení Kupní ceny a Ceny za dopravu zboží a k doručení objednávky Kupujícího Prodávající, podle toho, která z těchto lhůt nastane později. Lhůtu pro dodání objednaných knih může Prodávající z technických důvodů prodloužit, nejdéle však na 30 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém došlo k zaplacení Kupní ceny a Ceny za dopravu zboží a k doručení objednávky Kupujícího Prodávající, podle toho, která z těchto lhůt nastane později, pouze však v tom případě, že tato skutečnost bude uvedena na Stránkách Prodávající a Kupujícímu bude zřejmá ještě před odesláním vyplněné objednávky Prodávající.

Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy

Je-li Kupujícím spotřebitel, může od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, ve kterém jím objednané knihy převezme, a to tak, že v této lhůtě odešle oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy uvedené na Stránkách Prodávající, a to výhradně prostřednictvím Stránek Prodávající. Prodávající po té, co oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy obdrží, přijetí tohoto oznámení Kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí. Knihy, které Kupující na základě Kupní smlouvy od Prodávající obdržel, zašle Prodávající nejpozději do čtrnácti dnů zpět na poštovní adresu uvedenou na Stránkách Prodávající. Náklady spojené s navrácením knih Prodávající nese Kupující. Vracené knihy nesmí být poškozené, musí být zabaleny v původním obalu a bez známek použití. Odpovědnost za snížení hodnoty knih, které vzniklo v důsledku nakládání s knihami jinak, než je nutné s nimi nakládat s ohledem na jejich povahu a vlastnosti nese Kupující.

Záruka, práva z vadného plnění

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku 24 měsíců. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, které poskytne Prodávající, byly Prodávající shromažďovány a zpracovávány za účelem poskytnutí plnění podle Kupní smlouvy v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.12.2019.